داستانی که با روح و روان رسول یونان بازی کرد!
مجموعه داستان «آخرین خنده» را بخوانید.