به احترام کتاب‌ها از جا بلند می‌شویم
«اولین شماره‌ی همشهری داستان در سال ۹۲ به بهانه‌ی نمایشگاه کتاب با احترام و عشق به کتاب و کتاب‌بازی منتشر شد.»