سری دوم عکس‌هایِ مراسمِ چهارسالگی دوشنبه در کافه‌کتابِ لاله‌زار
                    در همین زمینه: حکایت دل و دلدادگیِ ما و دوشنبه چهارساله شد + سری اول عکس‌های مراسم.