تو بیا ما خونِ برنامه‌ت می‌شیم
«شعرِ طنزی برای آمدن خاتمی.»