آن غلط است. این درست است
«یک یادداشت شیرین به قلم احمد پوری برای خانه‌تکانی ذهن از مبحث‌های کلیشه‌ای زبان‌شناختی.»