از اعضای خانواده‌ی گلس کدام یک را بیشتر دوست دارید؟
نون پنیر داستان پنجم به صرف داستان «یک روز خوش برای موزماهی» نوشته‌ی جروم دیوید سلینجر.