می‌توانم یک سیگار بکشم؟
پاره‌ی چهارده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.