همه خوانی داستان
درباره‌ی «شب سهراب کشان» از «بیژن نجدی».