نمازخانه‌ی کوچک شما کجاست؟
گلشیری خوانی در نون پنیر داستان چهارم.