شماره‌ی تازه‌ی کافه‌داستان منتشر شد
با پرونده‌ای برای امیرحسن چهل‌تن.