دعوت به مراسم «خودزنی»

یکشنبه هجده تیرماه ساعت شش عصر.