جز آبتین با مرد دیگری هم در ارتباط بود؟
دعوت به خواندنِ پاره‌ی دوازده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد.