مثل بچه‌ی آدم سوار ماشین پلیس می‌شوی!
پاره‌ی یازده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.