راهی برایِ فرار از گرمایِ طاقت‌فرسایِ این روزها
پیشنهاد خواندنِ رمانِ «طلابازی» و «راه‌های برگشتن به خانه».