ریموند دیگر بین ما نیست، کارور مرده
دعوت به خواندنِ داستانی از اوگنی‌ین اشپاهیچ با ترجمه‌ی اسداله امرایی.