شما رمانِ «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» را خوانده‌اید؟
پاره‌ی نه از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.