تصاویرِ ماشین تحریرهای دستی در عصرِ دیجیتال
شاید شما هم بدتان نیاید که نوشتن با ماشین تحریر دستی را با تمام معایب و ایراداتش تجربه کنید.