نون پنیر داستان
از این هفته جمعه‌ها، کتاب‌فروشیِ داستان، میزبان رویدادی خواهد بود تا در کنار یکدیگر لذتِ ادبیات را جانشینِ ملالِ عصر جمعه‌ها کنیم.