نگفتید آقای ادیب‌زاد از این اتفاقِ وحشتناک خبر دارد یا نه؟
پاره‌ی هشت از «قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد» را از دست ندهید.