این تصویرِ ساده‌ای از پوسیدگی ست
دعوت به خواندنِ چهار شعر از علیرضا عباسی شاعرِ «مرمت خواب‌هایِ کوتاه» و «پروانه‌ای از متن خارج می‌شود».