در هر دوره‌ای ممیزی و سانسور بلای جان ترجمه‌ها بوده
مجید روشنگر از ملاک‌های سنجشِ ترجمه‌ی ادبی می‌گوید.