خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان
دیدگاهِ محمد قائد در موردِ وضعیتِ نقدِ ترجمه در ایران.