جریان این داستان چیست آقای پورانی؟
خواندن پله‌ی هفتم از «قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد» را از دست ندهید.