این متن اعتراف‌نامه من است آقای کارآگاه!
خواندن پله‌ی ششم از «قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد» را از دست ندهید.