رنجِ مقابله‌ی سطر به سطر و و مچ‌گیری
دیدگاهِ علی عبداللهی، شهریار وقفی‌پور، محمد جواهرکلام و احمد پوری در موردِ وضعیتِ نقدِ ترجمه در ایران.