استفاده‌ی بهینه از کتاب یعنی این!
«یک شاعر وقتی کتاب‌هایش فروش نرفت دست به ابتکار جالبی زد تا کتاب‌هایش را به شکلی دیگر نمایش دهد.»