آیا نقد ترجمه، یافتن خطاهای لفظی در ترجمه است؟
پاسخ محمود حسینی‌زاد، رضا فرخفال، سعید حنایی کاشانی، و ناصر غیاثی را بخوانید.