شما مطمئنید لی‌لی مرده؟
پاره‌ی پنج از رمان پلیسی قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.