مگر بیکارم ترجمه‌ی چیزهایی را که خودم می توانم اصل‌شان را بخوانم، مقایسه کنم با اصل؟
گفت‌وگو با ابراهیم گلستان، از نخستین مترجمانِ آثار ادبی و داستان‌های ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر، در موردِ وضعیتِ نقدِ ترجمه در ایران.