ترجمه‌ی خوب چه ترجمه‌ای است؟
یادداشتِ علی خزاعی‌فر، نویسنده‌ی کتابِ «ترجمه‌ی متون ادبی» و سردبیر مجله‌ی «مترجم»، در مورد وضعیتِ نقدِ ترجمه در ایران.