آیا نویسنده‌ی جوان قاتل لی‌لی است؟
پاره‌ی چهار از رمان پلیسی قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد منتشر شد.