جشنواره‌ی تولید کتاب‌های صوتی
«یک پیشنهاد متفاوت.»