وقتی اعضای کابینه‌ اهالی ادبیات و هنر باشند
«شمس لنگرودی می‌شود وزیر آب و مسعود کیمیایی وزیر چاقو، رفیق، وطن و ناموس.»