حمّالی ادبیات آن‌هم از نوعِ پارسی معاصر
«مقایسه‌ی سایتِ دو نشریه‌ی ادبی که از حمالیِ ادبی هیچ سرشان نمی‌شود!»