در عصر علم و تکنولوژی چه نیازی به بوستان و گلستان سعدی داریم؟
«گزیده‌ای از درس «معرفت و سخن سعدی» دکتر ابراهیمی دینانی.»