از راسته کتاب‌فروش‌های بازار چه مانده است؟
«این گزارش جذاب تصویری سیر انتقال کتاب‌فروشی‌ها از بازار به انقلاب را نشان می‌دهد.»