رقابت با مردگان
«فوت‌و فن جنایی‌نویسی ریموند چندلر.»