آیا پیمان خاکسار مترجمِ خوبی نیست؟
در مذمتِ اصالت و در ستایشِ یک مترجمِ جوان که امروز به یک برند تبدیل شده.