اتاقِ نویسنده‌های شناخته شده در ایران
تصاویری از اتاقِ «جین استین» که مثل یک رازِ بزرگ محسوب می‌شد تا اتاقِ «ویرجینیاوولف» با یک در چوبی و پنجره‌ی مشرف به فضایِ سبزِ باغ.