جهانِ شعریِ عباس صفاری
دعوت به دیدنِ دیداری با شاعر مجموعه‌ی «کبریت خیس» در خانه و کارگاه او در کالیفرنیا، جایی که او سال‌هاست به هنر چاپ هم مشغول است.