من می‌دانم چه کسی ممکن است او را کشته باشد
پاره‌ی سه از رمانِ «قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد» نوشته‌ی مهام میقانی منتشر شد.