فصلِ دومِ رمانِ «مای نیم ایز لیلا»
دعوت به شنیدنِ بخشی از رمان با صدایِ بیتا ملکوتی.