انتشارِ پاره‌ی دوِ «قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد»
دعوت به خواندنِ ادامه‌ی رمانِ پلیسیِ «مهام میقانی».