«قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد» منتشر شد
دعوت به خواندنِ پاره‌ی نخست رمانِ پلیسیِ «مهام میقانی» که روزهای شنبه و سه‌شنبه در «دوشنبه» منتشر خواهد شد.