خیلی محرمانه؛ کتاب‌های مضره
از آثارِ امام و هاشمی تا بزرگ علوی و گورکی در دورانِ شاه.