«جات» صحیح است یا غلط؟
«درباره‌ی یک اشتباه رایج نگارشی در کلماتی مانند کارخانه‌جات؛ روزنامه‌جات و شیرینی‌جات.»