سایت سیدعلی صالحی
«ظاهرن سایت رسمی شاعر نیست، منتها مجموعه‌ی کامل کتاب‌های او به همراه نمونه‌ای از هر مجموعه گشتن در سایت را دلچسب کرده است.»