و سنتِ کوچ در جانِ تو اوج می‌گیرد
محمدعلی سپانلو به روایتِ تصاویر.