از متاب تا کتاب
نکاتی چند درباره‌ی نقش و اهمیتِ ویرایش و ویراستاری.