خانه‌ی نویسندگانِ بزرگ
تصاویری از خانه‌ی رویایی مارک تواین تا خانه‌ی خواهران برونته.